حضور زرین صنعت خوشبخت در نخستین نمایشگاه مجازی ایران

پیشرفت دیجیتال در کسب و کارها از یک سو و کاهش و توقف برگزاری رویدادهای تجاری، در پی شیوع کووید 19،  از سویی دیگر سبب شد تا نخستین نمایشگاه مجازی

Share