تقدیر از زرین صنعت خوشبخت در کنگره مدیران حرفه ای

مدیریت را می توان علم و هنر هماهنگی و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانی دانست. یک مدیر برای اینکه به خوبی در نقش

Share